WCAG

Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Logo NOSiR Namysłów

sport - rekreacja - wypoczynek

UWAGA: Kryta Pływalnia "Delfin" dnia 13 września 2019 r. została wyłączona z użytkowania do odwołania.

Orlik - regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZY UL. KOLEJOWEJ W NAMYSŁOWIE

1 Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu

2 Boiska są czynne w następujących terminach: a/ planowane zajęcia szkolne dla uczniów Gimnazjum nr.2 w okresie roku szkolnego: poniedziałek – piątek godz. 8.00 - 15.00 b/ boiska dostępne dla wszystkich poniedziałek – piątek . godz. 15.30 – 21.00 sobota godz. 9.00 – 21.00 niedziela godz. 14.00- 21.00

3 Zajęcia sportowe odbywające się terminach określonych w pkt. 2b koordynuje animator sportu.

4 W miesiącu lipcu i sierpniu oraz w czasie ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5 Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

6 Teren kompleksu objęty jest stałym monitoringiem.

7 Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 8a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

8 W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się : a/używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, b/wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, deskorolka, rolki itp. (rowery zostawia się w wyznaczonych miejscach). Za wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne c/niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, d/wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, e/palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających, wnoszenia jedzenia oraz żucia gumy, f/napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska, g/zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, h/przeszkadzania w zajęciach lub grze, i/zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, j/przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych, k/wprowadzania zwierząt za wyjątkiem osób niewidomych używających psów jako przewodników, l/korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu. ł/przebywanie na obiekcie po jego zamknięciu
m/korzystanie z boisk bez zgody animatora

9 Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.8 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: -nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, -zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, - nakazać opuszczenia boiska. -w uzasadnionych przypadkach animator (instruktor) może wezwać siły mundurowe a w szczególności Straż Miejską lub Policję.

10 Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy używać zgodnie z przeznaczeniem .

11 Sprzęt sportowy wydaje animator sportu, korzystający z obiektów po skończonych zajęciach zobowiązani są do zwrotu wypożyczonego sprzętu.

12 Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnionego sprzętu i urządzeń sportowych.

13 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel przedmiotu.

14 Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny

15 Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

16 Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

17 Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające. 18 Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność oraz odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

19 Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu a w szczególności do uwag i poleceń animatora.

20 W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z obiektu decyduje animator.

21 Użytkownicy korzystający z kompleksu sportowego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.

22 Właściciel oraz zarządca kompleksu sportowego nie ponosi odpowiedzialności za wypadki związane z ryzykiem wystąpienia urazów i kontuzji sportowych powstałych w trakcie korzystania z obiektu oraz za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.
23 Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu niesie za sobą odpowiedzialność karno- administracyjną (art.51 § 1 i 2 k.w., art. 54 k.w.) a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (art. 193 k.k.). Niezastosowanie się do regulaminu podlegać będzie zakazowi wstępu na obiekt.


Telefony alarmowe:

Telefon alarmowy…………………112

Policja……………………………...997

Pogotowie Ratunkowe……………999

Pogotowie Energetyczne…………..991

Straż Pożarna………………………998

Zarządcą obiektu jest Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADMINISTRATOR OBIEKTU NOSiR W Namysłowie

  

Ikonka kalendarza

Partnerzy i sponsorzy:

×

Wyszukaj w serwisie